Syria

Damascus International Airport (OSDI)

Syria – Turkey border